Szanowny Kliencie, oto informacje dla Ciebie:

Sklep internetowy www.rekawice4U.pl prowadzi firma GRAMY Agnieszka Fusek z siedzibą w Piasecznie ul. Ogrodowa 10, posiadająca numer NIP 123-011-23-41, REGON – 015853120 i nr wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 15072. Sklep został wpisany do rejestru GIODO pod nr księgi 149093. Kontakt - biuro(at)rekawice4u.pl.

Regulamin warunków i zasad sprzedaży wraz z informacją o Twoim prawie jako Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży i składania reklamacji znajdziesz na stronie naszego sklepu, w zakładce REGULAMIN.

Każdy nasz Klient, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego towaru. Oświadczenie można wysłac pocztą lub drogą mailową na podany powyżej adres.

 

WZÓR :

 
  

 

 

A- OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ *

B- ZGŁOSZENIE REKLAMACJI *

………………………………………………………………………………………………. miejscowość i data

………………………………………………………………………………………………. imię i nazwisko Kupującego

………………………………………………………………………………………………. adres korespondencyjny

………………………………………………………………………………………………. adres mailowy

………………………………………………………………………………………………. telefon kontaktowy

……………………………………………………………………………………………….. numer zamówienia

A – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu:

………………………………………………..…………………………. .

Proszę o zwrot kwoty …………………………………………zł

(słownie:…………………………..……………………………………………………………………………….zł)

na rachunek bankowy  _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _ w banku ……………………………………………………………………….

Oświadczam, że zwracam

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..(nazwa towaru)

otrzymany w dniu ………………………………………………………..  w stanie niezmienionym.

Zwrot pieniędzy za zwracany towar nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego towaru w stanie niezmienionym z dołączonym dowodem zakupu lub Fakturą VAT. Prosimy o staranne zapakowanie wysyłanego produktu, tak, by nie uległ on uszkodzeniu w trakcie przesyłki.

Zwrotu towaru prosimy dokonać na adres firmy GRAMY Agnieszka Fusek ul. Ogrodowa 10, 05-502 PIASECZNO.

B – Zgłoszenie reklamacji (niezgodności towaru z umową)

Niniejszym zgłaszam wykycie wad towaru ………………………………………………………………………………………………………...............

…………………………...........................................................................................................................................................…(nazwa towaru)

Opis reklamacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….............................................................................................................................................................

Proszę o:

  • nieodpłatną naprawę towaru *
  • wymianę na pełnowartościowy *
  • rozwiązanie umowy i zwrot pieniędzy za reklamowany towar *
  • obniżenie ceny towaru o …….…….. zł z uwagi na ……………………………………………………………………………………..…………..(powód) *

Reklamowany towar wraz z opisem reklamacji i dowodem zakupu przesyłam na adres Sprzedającego.

W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy za reklamowany towar na rachunek Kupującego

  _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _- _ _ _ _ - _ _ _ _    w banku ………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                                                             ………………………………………………………

                                                                                                                                         Czytelny podpis Klienta (pzy wysyłce wersji papierowej)

*- niepotrzebne skreślić


TOP